hdu多校第二场

2018-07-25

1003.Cover

很神奇的一道题,要求用尽量少的笔数,把整个图画完,每笔不重合. 类似于一笔画问题. 题目保证的可行,所以只要将每个联通块里度数为奇数的点连起来,dfs一笔画,然后再把自己连的边删掉就行了

/* ***********************************************
Author    :JiangYu
Created Time :2018年07月27日 星期五 13时57分29秒
File Name   :3.cpp
************************************************ */

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
const int N = 1e5 + 1024;
int n, m;
vector<int> g[N], ans[N];
int fa[N];
int getfa(int k) {
  if(k != fa[k]) fa[k] = getfa(fa[k]);
  return fa[k];
}
int deg[N];
bool vis[N << 2];
void unio(int x, int y) {
  int fax = getfa(x);
  int fay = getfa(y);
  fa[fax] = fay;
}
struct edge{
  int to, nex;
}ed[N << 3];
int head[N], cnt;
int stk[N<<2];
void add(int u, int v) {
  cnt++;
  ed[cnt].to = v;
  ed[cnt].nex = head[u];
  head[u] = cnt;
}
int top;
void dfs(int u) {
  for(int &v = head[u]; v; v = ed[v].nex) {
    //cout << v << endl;
    if(vis[v>>1]) continue;
    int t = v;
    vis[v>>1] = 1;
    dfs(ed[v].to);
    stk[++top] = (t&1? -(t>>1) : t>>1);
  }
}
int main()
{
  //freopen("in.txt","r",stdin);
  //freopen("out.txt","w",stdout);
  while(scanf("%d%d", &n, &m) != EOF){
    memset(head, 0, sizeof head);
    memset(deg, 0, sizeof deg);
    memset(vis, 0, sizeof vis);
    cnt = 1;
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
      g[i].clear(), ans[i].clear(), fa[i] = i;
    for(int i = 1; i <= m; ++i) {
      int u, v;
      scanf("%d%d", &u, &v);
      add(u, v);
      add(v, u);
      deg[u]++;
      deg[v]++;
      unio(u, v);
    }
    for(int i = 1; i <= n; ++i) {
      if(deg[i]&1) g[getfa(i)].push_back(i);
    }
    int w = 0;
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
      if(getfa(i) == i) {
        if(!g[i].size()) {
          top = 0;
          dfs(i);
          ++w;
          while(top)
            ans[w].push_back(stk[top--]);
        }
        else {
          for(int j = 0; j < g[i].size(); j += 2) {
            add(g[i][j], g[i][j+1]),
            add(g[i][j+1], g[i][j]);
          }
          top = 0;
          dfs(i);
          vector<int> pos;
          for(int i = top; i; --i)
            if(stk[i] > m || stk[i] < -m)
              pos.push_back(i);
          for(int i = 0; i < pos.size()-1; ++i) {
            w++;
            for(int j = pos[i]-1; j > pos[i+1]; j--)
              ans[w].push_back(stk[j]);
          }
          w++;
          for(int j = pos[pos.size()-1] - 1; j; --j) {
            ans[w].push_back(stk[j]);
          }
          for(int j = top; j > pos[0]; --j)
            ans[w].push_back(stk[j]);
        }
      }
      int t = w;
      for(int i = 1; i <= w; ++i)
        if(ans[i].size() == 0) t--;
      cout << t<< endl;
      for(int i = 1; i <= w; ++i) {
        if(ans[i].size() != 0) {
          printf("%d", ans[i].size());
          for(int j = 0; j < ans[i].size(); ++j) {
            printf(" %d", ans[i][j]);
          }
          puts("");
        }
      }
  }
  return 0;
}

1004.Game

1是所有数字的因数, 那么在2~n中. 假设存在k为必胜态.Alice拿K 以及1.获胜 假设不存在,Alice拿走1,将必败态转移给Bob 所以先手必胜

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(void) {
  int a;
  while(cin>>a) puts("Yes");
  return 0;
}

1005.Hack it

构造题要命啊~~~

/* ***********************************************
Author    :JiangYu
Created Time :2018年07月27日 星期五 15时59分02秒
File Name   :5.cpp
************************************************ */

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int p;
bool grid[3010][3010];
int main() {
	p=47;
	rep(i,0,p) rep(j,0,p) {
		rep(k,0,p) grid[i*p+j][k*p+(j*k+i)%p]=1;
	}
	puts("2000");
	rep(i,0,2000) {
		rep(j,0,2000) printf("%d",grid[i][j]);
		puts("");
	}
}

1006.Matrix

所谓的容斥基础练习??

/* ***********************************************
Author    :JiangYu
Created Time :2018年07月26日 星期四 10时46分55秒
File Name   :6.cpp
************************************************ */

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int N = 3e3 + 256;
ll fac[N], fnv[N];
int pw[N*N];
int gg[N][N];
ll f[N][N];
ll mod = 998244353;
ll quick(ll x, int y) {
  ll ans = 1;
  while(y) {
    if(y&1) ans = x * ans % mod;
    x = x * x % mod;
    y >>= 1;
  }
  return ans;
}
int main()
{
  //freopen("in.txt","r",stdin);
  //freopen("out.txt","w",stdout);
  fac[0] = fnv[0] = 1;
  for(int i = 1; i < N ; ++i) fac[i] = fac[i-1] * i % mod, fnv[i] = quick(fac[i], mod-2);
  pw[0] = 1;
  for(int i = 1; i <= 9000000; ++i) pw[i] = pw[i - 1] * 2 % mod;
  for(int w = 0; w <= 3000; ++w) for(int z = 0; z <= 3000; ++z)
    gg[w][z] = pw[w*z] * fnv[w] % mod * fnv[z] % mod;
  for(int s = 0; s <= 3001; ++s) {
    for(int u = s; u >= 0; u--) {
      int val = fnv[u] * fnv[s-u] % mod;
      if((s-u) % 2 ) val = mod - val;
      f[s][u] = (f[s][u+1] + val) % mod;
    }
  }
  return 0;
}

1007.Naive Operation

线段树维护区间距离下一次变动的最小值,到了才往下更新. 队友就是强啊

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
typedef pair<int, int> P;
const int MOD = 1e9 + 7;
const int INF = 1e9;
const int N = 1e5 + 5;

int a[N];

struct Segtree{
  #define ls o << 1
  #define rs o << 1 | 1
  #define MID int mid = e[o].l + e[o].r >> 1
  struct Node{
    int l, r, t, ans, lazy;
  }e[N << 2];
  void build(int o, int l, int r)
  {
    e[o].l = l, e[o].r = r;
    e[o].lazy = 0;
    if (l == r)
    {
      e[o].ans = 0;
      e[o].t = a[l];
      return;
    }
    MID;
    build(ls, l, mid);
    build(rs, mid + 1, r);
    up(o);
  }
  void up(int o)
  {
    e[o].ans = e[ls].ans + e[rs].ans;
    e[o].t = min(e[ls].t - e[ls].lazy, e[rs].t - e[rs].lazy);
  }
  void down(int o)
  {
//    cout << "down: " << o << " " << e[o].lazy << " " << e[o].t << endl;
    if (e[o].lazy)
    {
      add(ls, e[ls].l, e[ls].r, e[o].lazy);
      add(rs, e[rs].l, e[rs].r, e[o].lazy);
      e[o].lazy = 0;
    }
  }
  void add(int o, int l, int r, int val)
  {
//    cout << "add:" << e[o].t << " " << e[o].l << " " << e[o].r << " " << val << endl;
    if (e[o].l == e[o].r)
    {
//      e[o].ans += (val - e[o].t) / a[l];
//      e[o].ans += (val >= e[o].t);
//      e[o].t = (val - e[o].t) % a[l] + a[l];
      if (val >= e[o].t)
      {
        e[o].ans += (val - e[o].t) / a[l] + 1;
        e[o].t = a[l] - (val - e[o].t) % a[l];
      }
      else e[o].t -= val;
      return;
    }
    if (e[o].l == l && e[o].r == r)
    {
      e[o].lazy += val;
      if (e[o].lazy >= e[o].t) down(o), up(o);
      return;
    }
//    cout << "___" << endl;
    MID;
    down(o);
    if (r <= mid) add(ls, l, r, val);
    else if (l > mid) add(rs, l, r, val);
    else add(ls, l, mid, val), add(rs, mid + 1, r, val);
    up(o);
//    cout << "add:" << e[o].t << " " << e[o].l << " " << e[o].r << " " << val << endl;
  }
  int query(int o, int l, int r)
  {
    if (e[o].l == l && e[o].r == r)
    {
//      cout << "__:" << o << " " << e[o].ans << endl;
      return e[o].ans;
    }
    down(o);
    up(o);
    MID;
    if (r <= mid) return query(ls, l, r);
    else if (l > mid) return query(rs, l, r);
    else return query(ls, l, mid) + query(rs, mid + 1, r);
  }
}tree;

int main()
{
  int n, q;
  while (scanf("%d%d", &n, &q) == 2)
  {
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a[i]);
    tree.build(1, 1, n);
    char op[10];
    while (q--)
    {
      int l, r; scanf("%s%d%d", op, &l, &r);
      if (op[0] == 'a') tree.add(1, l, r, 1);
      else printf("%d\n", tree.query(1, l, r));
//      cout << "___" << tree.e[8].ans << endl;
//      for (int i = 1; i <= 10; i++) cout << tree.e[i].ans << " ";
//      cout << endl;
    }
  }
  return 0;
}

1010.Swaps and Inversions

在只能交换相邻项的条件下,交换数就是逆序对数. ans = 逆序对数 * min(x, y)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
typedef pair<int, int> P;
const int MOD = 1e9 + 7;
const int INF = 1e9;
const int N = 1e5 + 5;

struct Node{
  int a[N], n;
  void init(int _n)
  {
    n = _n;
    memset(a, 0, sizeof a);
  }
  void add(int i)
  {
    for (; i <= n; i += i & -i) a[i]++;
  }
  int sum(int i)
  {
    int ret = 0;
    for (; i; i -= i & -i) ret += a[i];
    return ret;
  }
}bit;

int a[N], b[N];

int main()
{
  int n, x, y;
  while (scanf("%d%d%d", &n, &x, &y) == 3)
  {
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      scanf("%d", &a[i]);
      b[i] = a[i];
    }
    sort(b, b + n);
    bit.init(n);
    ll ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      int k = lower_bound(b, b + n, a[i]) - b + 1;
      ans += i - bit.sum(k);
      bit.add(k);
    }
    printf("%lld\n", ans * min(x, y));
  }
   return 0;
}

所有文章